Ježíš nás vysvobozuje ze zajetí hříchů

Duchovní slovo

Život mučedníka sv. Víta

Život mučedníka sv. Víta

Leave review
Život mučedníka sv. Víta
Číst více
Život sv. Bonifáce, mučedníka

Život sv. Bonifáce, mučedníka

Leave review
O životě svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka
Číst více
Učit se modlitbě od Ježíše

Učit se modlitbě od Ježíše

Leave review
Ježíš se modlí za nás, abychom přijali věčný život - poznání Otce a jeho lá...
Číst více
Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Leave review
Ježíš byl zavržen a nepřijat od lidí smýšlejících jenom pozemsky, egoistick...
Číst více

Ježíš se vrátil v síle Ducha do Galileje. Pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo:

`Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal,

poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst,

abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku,

abych propustil zdeptané na svobodu,

abych vyhlásil milostivé léto Páně.'

Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: "Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli." Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst. (Lk 4,14-22a)


Lidé z Nazareta se divili, že obyčejný tesař Ježíš najednou mluví jako teolog. Také o něm věděli, že nestudoval žádnou rabínskou školu. V nazaretské synagoze přednesl program své činnosti, kterou předpovídal prorok Izaiáš.

Duch svatý se zjevil při Ježíšově křtu u Jordánu. Ježíš se věnoval především chudým, kterým také hlásal: "Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království." Těm, kteří byli v zajetí svých hříchů vyhlásil propuštění z jejich otroctví. Rozvazoval moc démonů, kteří v područí drželi své oběti. Uzdravoval slepé nejenom z fyzické slepoty, ale především dával lidem světlo poznání a uzdravení pravdou. Těm, kteří byli zdeptaní různými životními těžkostmi, adresoval svá slova: "Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi břemeny a já vás občerstvím. Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem." Těm, kteří žili v područí výčitek svého svědomí ohlašoval Otcovu milosrdnou lásku, kterou zakusí každý, kdo uzná své hříchy a skrze Ježíšovu moc změní svůj život.

Ježíš tato slova, svůj život a osobní oslovení adresuje dnes každému z nás. Ve chvilce ticha vydejme svůj život Kristu. Nechme znovu zaznít jeho slova z knihy proroka Izaiáše pro naše srdce, v situacích, v prožívání, které se nás dotýkají.


Zakoušejme ve víře v přítomného Ježíše jeho jemný dotek uzdravení. V bezmoci, kdy zjišťujeme, že neumíme odpustit, nebo se dobře zachovat k našim bližním, poprosme Krista, aby nás svým Duchem vyvedl z vězení našich myšlenek, přesvědčení, uražeností, mstivosti, sebelítosti a toho všeho, co nás svazuje. S Ježíšem vyjděme ve svobodě Ducha směrem ke světlu, kterým je sám Kristus. Když se mu vydáme všanc, když s lítostí nad naší neláskou mu vyznáme své hříchy ve svém srdci a ve svátosti smíření, obdaruje nás silou lásky, ve které se na kříži milosrdně díval na ty, kdo mu ubližovali. Tak zakusíme vítězství, které svět nemůže dát.