Ježíš nás vysvobozuje ze zajetí hříchů

Duchovní slovo

Ježíš pokoušen ďáblem na poušti

Ježíš pokoušen ďáblem na poušti

Ježíš je hladový po naplnění Boží vůle a odmítá nabídky laciného štěstí a m...
Číst více
O smyslu lidského života

O smyslu lidského života

O posledním soudu, láska k bližnímu jako základ dobré věčnosti.
Číst více
Ježíš zjevuje svou slávu apoštolům

Ježíš zjevuje svou slávu apoštolům

Ježíšovo proměnění před apoštoly na hoře Tábor.
Číst více
Pane, uzdrav zrak našeho srdce!

Pane, uzdrav zrak našeho srdce!

Ježíš uzdravuje slepého postupně. Buďme trpěliví a ve svých prosbách nezapo...
Číst více

Ježíš se vrátil v síle Ducha do Galileje. Pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo:

`Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal,

poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst,

abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku,

abych propustil zdeptané na svobodu,

abych vyhlásil milostivé léto Páně.'

Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: "Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli." Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst. (Lk 4,14-22a)


Lidé z Nazareta se divili, že obyčejný tesař Ježíš najednou mluví jako teolog. Také o něm věděli, že nestudoval žádnou rabínskou školu. V nazaretské synagoze přednesl program své činnosti, kterou předpovídal prorok Izaiáš.

Duch svatý se zjevil při Ježíšově křtu u Jordánu. Ježíš se věnoval především chudým, kterým také hlásal: "Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království." Těm, kteří byli v zajetí svých hříchů vyhlásil propuštění z jejich otroctví. Rozvazoval moc démonů, kteří v područí drželi své oběti. Uzdravoval slepé nejenom z fyzické slepoty, ale především dával lidem světlo poznání a uzdravení pravdou. Těm, kteří byli zdeptaní různými životními těžkostmi, adresoval svá slova: "Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi břemeny a já vás občerstvím. Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem." Těm, kteří žili v područí výčitek svého svědomí ohlašoval Otcovu milosrdnou lásku, kterou zakusí každý, kdo uzná své hříchy a skrze Ježíšovu moc změní svůj život.

Ježíš tato slova, svůj život a osobní oslovení adresuje dnes každému z nás. Ve chvilce ticha vydejme svůj život Kristu. Nechme znovu zaznít jeho slova z knihy proroka Izaiáše pro naše srdce, v situacích, v prožívání, které se nás dotýkají.


Zakoušejme ve víře v přítomného Ježíše jeho jemný dotek uzdravení. V bezmoci, kdy zjišťujeme, že neumíme odpustit, nebo se dobře zachovat k našim bližním, poprosme Krista, aby nás svým Duchem vyvedl z vězení našich myšlenek, přesvědčení, uražeností, mstivosti, sebelítosti a toho všeho, co nás svazuje. S Ježíšem vyjděme ve svobodě Ducha směrem ke světlu, kterým je sám Kristus. Když se mu vydáme všanc, když s lítostí nad naší neláskou mu vyznáme své hříchy ve svém srdci a ve svátosti smíření, obdaruje nás silou lásky, ve které se na kříži milosrdně díval na ty, kdo mu ubližovali. Tak zakusíme vítězství, které svět nemůže dát.