Přinést radost svým obrácením

Duchovní slovo

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Učit se pokorné služebné lásce od Ježíše

Učit se pokorné sloužící lásce od Ježíše

Leave review
Ježíš posiluje víru svých apoštolů. Učí pokorné služebné lásce.
Číst více
Maria nás učí žít podle Božího slova

Maria nás učí žít podle Božího slova

Leave review
Bůh chce vytvořit společenství s lidmi, s každým z nás. Tím, že budeme Bohu...
Číst více

Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli.Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: "On přijímá hříšníky a jí s nimi!"

Pověděl jim toto podobenství: "Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: `Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.´

Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.

Nebo má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne: `Radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila.´ Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání." (Lk 15,1-10) 


Bůh není suchar. Ten, který stvořil člověka s jeho rozumem, emocemi, bohatstvím srdce a vnímáním pocitů, se raduje nad každým, kdo upřímně změní, nebo mění svůj život k dobrému. Podstatou našeho bytí je naše nesmrtelná duše. Náš život bude pokračovat i po smrti a později i s novým vzkříšeným tělem. Není to však tak, že každý bude prožívat šťastnou věčnost, jak nás někdy matou názory lidí.

Člověk, který si vybírá cestu egoismu, odcizuje si druhé i sebe. Pokud svůj život završí svou smrtí ve stavu egoistické izolace a bude tvrdohlavě odmítat možnost proměny k lepšímu, jeho mrtvá duše se v momentě smrti octne ve stavu zdefinitivnění temnoty, kterou egoismus vytváří. Takového člověka čeká věčná nespokojenost, dovršení jeho zloby, izolace od dobra a přebývání ve společenství sobě podobných nešťastných lidí i andělů - démonů.

Bůh se raduje, když vstoupíme do sebe, přijmeme Boží napomenutí a snažíme se změnit skrze Boží pomoc k lepšímu. Není to pak jenom Boží radost, ale radují se s Bohem také všichni, kteří s ním přebývají. Je to radost společná. Je to radost nad tím, že člověk vyšel z prostředí hrozící věčné smrti a rozhodl se pro život.

Pokud dnešní den zkusíme malou proměnu k lepšímu v nějaké maličkosti, Kristus k nám přistoupí, v naší bezmoci nás vezme na ramena a on sám nás vrátí do společenství těch, kteří touží po Bohu a svým životem přinášejí lidem i Bohu radost.


Pane Ježíši, vydávám ti do rukou celé mé srdce,

zvláště všechny jeho temné stránky,

které jsou odrazem mého egoismu

a tendence se izolovat od projevování lásky mým bližním.

Přijď a uzdrav mě od egoismu a sebestřednosti,

dotkni se mě a svým slovem uzdrav mé nitro,

ať s láskou druhým sloužím, ať je přijímám,

jako ty přijímáš mě a ať je zahrnu bratrskou láskou,

jaké mě učíš ty. Amen.