Učit se rozjímavé modlitbě

Duchovní slovo

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Učit se pokorné služebné lásce od Ježíše

Učit se pokorné sloužící lásce od Ježíše

Leave review
Ježíš posiluje víru svých apoštolů. Učí pokorné služebné lásce.
Číst více
Maria nás učí žít podle Božího slova

Maria nás učí žít podle Božího slova

Leave review
Bůh chce vytvořit společenství s lidmi, s každým z nás. Tím, že budeme Bohu...
Číst více

V těch dnech Ježíš vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly: Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélóta, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem.

Sešel s nimi dolů a na rovině zůstal stát; a s ním veliký zástup lidu z celého Judska i z Jeruzaléma, z pobřeží týrského i sidonského; ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy. A každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny. (Lk 6,12-19)


Pán Ježíš dnes stojí na celé zemi. Vidí zástup všech lidí. Dívá se na každého z nás svým pohledem lásky a milosrdenství. Každého z nás si vyvolil, abychom byli s ním a v jeho moci abychom povstali k novému životu uzdraveni z našich hříchů, z našich jalových plánů, z našich nemocí, kterým trpí naše smýšlení. Ježíš nás volá jménem, každého z nás zná. Nechme teď ve chvilce ticha zaznít své jméno, které vysloví Ježíš. Vnímejme, co od nás dnes chce, jak máme žít, jak máme mluvit, když se setkáme s našimi blízkými nebo lidmi v práci nebo kdekoli je potkáváme.

Být s Ježíšem a naslouchat mu znamená dát si čas na modlitbu, ztišení. Znamená to také, oprášit bibli a z knihovny si ji dát na místo, které bude den co den místem setkání s ním. Začněme si číst po krátkých pasážích nejdříve Nový zákon. Krátce se pomodleme k Duchu svatému na začátku rozjímání, přečtěme si text a uvažujme, jak Boží slovo souvisí s naším životem. Nevadí, když nás nic nenapadne. Boží slovo nás totiž může ovlivnit v hloubi naší duše, aniž bychom si to hned všimli.

Myšlenky na den ať jsou pouze malým impulsem k osobnímu přebývání s Ježíšem, naslouchání jeho slovu a také jeho uskutečnění.

Přijďme dnes za Ježíšem tak, jak to činili lidé z dnešního evangelia - abychom Ježíše slyšeli a byli jsme tak uzdraveni z našich nemocí.


Pane Ježíši, ty chceš přebývat v mém srdci. Chceš být Bohem a Pánem mého života. Dej mi, prosím, otevřené srdce pro tebe, ať můžeš přebývat v každé události dnešního dne. Amen.